Doç. Dr. Fazlı Arslan “İslam Medeniyetinde Musiki” kitabı yayınlandı…

          Fazlı Arslan “İslam Medeniyetinde Musiki” başlıklı kitabıyla İslam Bilginlerinin musiki ile ilgili çalışmalarını birinci elden müzik araştırmacılarına, müzik meraklılarına sunuyor. İslam bilginleri musiki biliminde ve sanatında neler yapmışlar, neler yazmışlar, ne tür yeniliklere imza atmışlar? Birinci derece bilgilerin önemini bilen müzik araştırmacıları için yepyeni bir kaynak…

         Önsöz

Bir süreden beri ülkemizde ve Batı’da “İslâm ve bilim” muhtevalı çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar incelendiğinde Müslüman bilginlerin özellikle mûsikî alanındaki çalışmalarının umumiyetle ihmal edildiği görülür. Daha açık söylemek gerekirse İslâm bilginlerinin, tıbba, matematiğe, astronomiye katkıları anlatılırken, onların mûsikî bilimi alanında yaptıklarına değinilmez. Öyle ki bu sahada hiçbir şey yapmadıkları zehabına kapılabilirsiniz. Oysa İslâm bilginlerinin mûsikî sahasında; özellikle mûsikînin bilimsel yönü ile ilgili olarak yaptıkları ve yazdıkları, diğer alanlardakilerden hiç de geri değildir. Çünkü medeniyet olabilmek için ihmal edilmemesi gereken hususlar vardır ve kanaatimizce müslüman bilginler bunun farkındaydılar. Bu sebeple bilimler arasında ayırım yapmadan, matematik üstüne çalıştıkları gibi mûsikî üstüne de çalıştılar.

Evet, her medeniyet gibi İslâm medeniyetinin de güzel sanatlarda, mimaride, bilimin ve sanatın farklı dallarında klasikleri vardır. Mesela, Fârâbî’nin meşhur Kitâbu’l-Mûsîkâ’l-Kebîr’i bir klasiktir. Urmevî’nin, Şîrâzî’nin yazdıkları da öyledir. İşte İslâm medeniyetinin mûsikî sahasını bilimsel açıdan temsil edenler, bu kitabın ana gövdesini oluşturuyor. Mûsikînin bilimsel yönü ile ilgili ilk eserler, büyük Arap filozofu Kindî ile başlar. Fârâbî, İhvân-ı Safâ, İbn Sînâ ve Urmevî ile bu bilim gelişir ve sonraki dönemlerde yüzyıllara hitap edecek hale gelir. Tabii ki tarih içerisinde zaman zaman diğer sahalardaki durağanlık ve gerileyiş gibi mûsikî biliminin de yerinde saydığı, gerilediği vakidir.

İslâm bilim tarihinde 9. yüzyıldan başlayarak 13 ve 14. yüzyıllar arasındaki başdöndürücü bilimsel ilerleyişin daha sonraki dönemlerde durağanlaşıp hatta Osmanlı’nın son dönemlerine doğru iyice gerilediğini biliyoruz. Mûsiki biliminde de durum böyledir. Sanat olarak da mûsikînin çok parlak dönemleri olduğu gibi durağanlık dönemleri de olmuştur. Bu tabii bir süreçtir. Çok yönlü ve çok köklü, dünyaya meydan okuyacak bir medeniyetin tesisi kolay olmamıştır. İslâm’ın münevver mensuplarının bu hususta çok hızlı ve başarılı olduklarını kabul etmeliyiz. Bunda, İslâm dininin araştırmaya, düşünmeye, sorgulamaya yönelik mesajlarını iyi değerlendiren müslüman bilginlerin özverili çalışmalarının katkısı büyüktür. Uzak mesafelerde, farklı coğrafyalardaki bilginler birbirleriyle bilgi paylaştılar. Uzaklık onlara engel olamadı. İslâm topraklarının farklı bölgelerinde kaleme alınan eserler, kısa sürede çok uzak coğrafyalara ulaştı. Kervanlar mal taşıdığı gibi kitap da taşıdılar. Mesela Ebu’l-Ferec el-Isfehânî’nin meşhur antolojisininin ilk nüshası kısa zaman sonra Endülüs’tedir. Meşhur müzisyen Ziryâb, Bağdat’tan aldığı sanatı ve mûsikîyi kısa bir sürede Endülüs’e götürür ve bu sanat oradan Avrupa’ya yayılır. Orta Doğu’da yazılan eserler kısa süre sonra Hindistan’dadır. Semerkant, Herat bölgesinde yazılan eserler Orta Doğu’da, Orta Doğu’da yazılanlar Merâga’da, Tûs’ta, Şîrâz’da okunur hale gelir kısa bir zamanda. Osmanlı’nın gelişmesiyle de özellikle ilim ve sanat hâmisi Fatih Sultan Mehmet sayesinde İstanbul bir ilim ve sanat şehri haline gelir. İnsaflı her aydın kabul eder ki bu bilgi birikimi ve entelektüel başarılar zaman gelecek Avrupa’da Rönesansa zemin hazırlayacaktır.

İngiltere’de Oryantalizmin kalelerinden biri olan Oxford Sheldonian Theatre’de katıldığı “İslâm ve Batı” konulu bir konferansta Prens Charles’ın, alanın seçkin bilginlerine hitaben yaptığı konuşma önemlidir. Bu sadece bir örnektir ki adeta kuru ağacın ateşi gibi net ve etkileyicidir. Orada şöyle der Charles:

“Batı’da, İslâm hakkında fazlasıyla bir yanlış anlama olduğu gibi aynı zamanda bizim kültür ve medeniyetimizin İslâm dünyasına borçlu olduğu konusunda da fazlası ile cahillik var. Bu ciddi fiyasko, zannediyorum miras aldığımız tarihin başkalarına deli gömleği giydirme âdetinden kaynaklanmaktadır. Asya’dan Atlantik’e kadar Ortaçağ İslâm dünyası ilim adamları ile doluydu fakat bizler İslâm’ı yabancı bir kültür, toplum ve inanç sistemi olarak Batı’nın düşmanı görmeye eğilimli olduğumuz için İslâm’ın bizim tarihimizle ilişkisini yok saymaya, görmezden gelmeye ve silmeye hep yatkın olduk.”

İşte İslâm bilginleri mûsikî biliminde ve sanatında neler yapmışlar, neler yazmışlar, ne tür yeniliklere imza atmışlardır? Bu soruların cevabını arama ihtiyacından doğdu bu kitap. Uzunca bir süreden beri yazdığımız makalelerden ve sunduğumuz sempozyum bildirilerinden yararlandık. Önce bilginlerin yazdıkları ile yola çıktık ve ilk bölümü bunlarla oluşturduk. Ziryâb ile başladık. Her yüzyıldan en önemli bilginlere ve çalışmalarına yer verdik. Özellikle ilk yazılı kaynaklardan 15. yüzyıla kadar olan dönem mûsikî tarihi açısından çok önemlidir. Nitekim sonraki dönemlerde yazılanlar, eskilerin büyük ölçüde tekrarı mahiyetindedir. Ancak, akustik ve mûsikî matematiği başlıklarında Urmevî’nin yazdıklarını incelerken, hem önceki dönemlerde yazılan edvârların hem de sonrakilerin benzer konularına değinildiği için o eserlerin de muhtevası bu çalışmada görülmüş olacaktır.

Fârâbî hakkındaki müstakil yazıda, Fârâbî’nin eserinin muhtevasını kısaca verdikten sonra, özellikle onun hakkında, erken Cumhuriyet döneminde vuku bulan bazı ithamları ele aldık. Arkasından 13. yüzyıldan üç büyük bilginin Tûsî, Urmevî ve Şîrâzî’nin yazdıklarını ve getirdiği yenilikleri ortaya koymaya çalıştık. Şîrâzî’nin Kur’ân tecvidinden ilham alarak notasyonda bazı nüansları, dinamikleri kullanması çok mühim tarihsel bir yenilikti. 14. yüzyılın ilk çeyreğinde vefat eden, çok uzakta, Yeni Delhi’de yaşayan ancak ülkemizde pek bilinmeyen Emir Hüsrev’in müzikal yeniliklerini, müzik felsefesine getirdiği yeni görüşleri ele aldık. Sonra Semerkant Herat okulundan 14. ve 15. yüzyıllardan bazı isimlere ve çalışmalarına yer verdik. 17. yüzyılın başında vefat eden büyük komutan Gazi Giray’ın mûsikîşinaslığını ele alırken Kırım mûsikîsi hakkında da geniş bir bibliyografya sunduk. Yine sonraki yüzyıllarda yazılan, farklı ve önemli bulduğumuz risâlelerden örnekler verdik. Bazılarını özetledik bazılarının tam metnini tercüme ettik.

İkinci bölümde mûsikî tekniği açısından bazı konuları ele aldık. Öncelikle eski mûsikî teorisi kitaplarının (edvâr) muhtevasını tanıtmaya çalıştık. Mesela, bu eserlerin en temel konularından biri “ses” bahsidir yani akustik konusu. Rauf Yektâ’nın ifadesiyle “mûsikînin mebâdî-i hikemiyyesi”. Bir başlıkta tüm edvârların akustikle ilgili neler yazdığını ortaya koymuş olduk. Ardından yine bu eserlerin temel konularından biri olan mûsikî matematiği mevzuunu (mûsikînin mebâdî-i riyâziyyesi) Urmevî’nin Şerefiyye’si üzerinden ele aldık. Hem öğrencilerin hem bu konuları yeni çalışmaya başlamış araştırmacıların işini kolaylaştırmak için matematiksel konuları kolay ve anlaşılır biçimde detaylıca işledik. Bu son iki başlık mûsikî teorisi kitaplarının muhtevasını büyük ölçüde vermiş oluyor. Bu kaynakların bazılarında da mûsikî-astroloji, mûsikî-sağlık, makamların etkileri gibi mevzular yer almaktadır. Bu konuları ve mûsikînin helallik ve haramlığına dair yazılan kitaplardaki metinleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bu hususa da bir başlık ayırdık ve bazı düşüncelerimizi paylaştık. Devamında diğer konular, makam mevzuu, edebiyat-mûsikî ilişikisi, Mevlevî mûsikîsi ve bazı eser tanıtımları ile devam ettik.

Öncelikle mûsikî tarihimizi merak edenler için en önemli isimleri, en temel eserleri ve muhtevalarını sunduğumuz bu nâçîz çalışma, detaylı müzikolojik tahlil iddiasında değildir. Mûsikî tarihçilerine ve müzikologlara sadece malzeme tedarik etmeyi hedeflemektedir. İlâhiyât fakülteleri dinî mûsikî anabilim dalları ile diğer müzik bölümü öğrencilerinin ve değerli meslektaşlarımın bu alandaki çalışmalarına bir nebze katkı sunabilirsem kendimi bahtiyar hissedeceğim.

Hatalarımın affını ve bildirilmesini dileyerek “Gayret bizden tevfik Allah’tan” diyorum.

Fazlı ARSLAN

Beyazıt 2015

 

İçindekiler

 

Birinci Bölüm

İsimler-Eserler

Ziryâb (ö. 852): Bağdat’tan Endülüs’e Sanatın ve Mûsikînin Yolculuğu

El-Kindî (ö. 874) ve Mûsikî Risâleleri Hakkında

Ebu Talip el-Mufaddal (ö. 904) ve Enstrümanlarla İlgili Yazılmış En Eski Kitap: Kitabu’l-Ud ve’l-Melâhî

Mûsikî Biliminin Temellerini Atan Fârâbî (ö. 950) ve “Millî Mûsikî” Tartışmalarında, Hakkındaki Spekülasyonlar

Mûsikî Biliminin Sonraki Dönemlere Naklinde Büyük Hizmet: İbn Sînâ (ö. 1037)

Matematikçi, Astronom Nasîruddîn-i Tûsî (ö. 1274) ve Mûsikî Risâlesi

Şark’ın Zarlino’su Safiyyüddîn-i Urmevî (ö. 1294), Şerefiyye Risâlesi ve Mûsikî Alanındaki Yenilikleri

Kutbeddin-i Şîrâzî (ö. 1311) ve Batı’dan Üç Asır Önce Şîrâzî’nin Notasyondaki Devrimi

Emir Hüsrev (ö. 1325): Kültürlerin Mûsikîde İmtizacı-Delhî’de Bir Mûsikî Dehası

Herat Bölgesi Sanat Merkezinden İsimler: Abdülkadir-i Merâgî (ö. 1425) Oğlu Abdülaziz ve Torunu Mahmud

Devlet Adamı, Komutan, Gazi Giray Han II (ö. 1607) ve Mûsikîşinaslığı

Farklı Bir Mûsikî Risâlesi: Ahmed el-Müsellem el-Mevsılî’nin (ö. 1737) ed-Dürru’n-Nakî fi İlmi’l-Mûsikâ’

 

 

İkinci Bölüm

Konular

 

Türk Mûsikîsi Yazma Eserlerinde “Akustik” Konusu

Mûsikî Matematiği Mevzuu: Mûsikî Nazariyatı Eserlerindeki Matematik Konular Nasıl Anlaşılır? Şerefiyye Risâlesi Üzerinden Bir Anlatım

Makam Kavramı: İlk Kez Ne Zaman ve Kim Tarafından Kullanıldı?

Mûsiki Nazariyatı Kitaplarındaki Efsanevi Anlatımlar: Metinlerindeki Anlaşılmazlıklara Bir Örnek

İslâm-Doğu Mûsikî Metinlerini Yeniden Okuma ve Anlama Üstüne Bazı Mülahazalar

Itrî (ö. 1712) Segâh Tekbîr ve Salât-ı Ümmiyye Üstüne

Medîne, Medeniyet ve Mûsikî Üstüne Bazı Düşünceler

Mevlevî Mûsikîsi Üstüne

Edebiyat ve Mûsikî: Mûsikî Kavramlarının Gücü ve Kullanım Yaygınlığı Üstüne

Birkaç Kitap Hakkında

Muzaffer Hasan: Kulak ve Gırtlak Yahut Mûsikînin İnsan ve Hayvânâta Tatbîki

Ali Salâhî: İlâveli Ud Muallimi-Ud Metod Kitabı:

1001 Inventıons Muslım Herıtage In Our World

Kaynaklar

 

Öğretmenlerin okuması gereken 100 temel kitap

7’si formasyon alanında, 1’i alan bilgisi alanında, 1’i de genel kültür alanında olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin kitap okuma ihtiyacı olduğu konular şunlardır:

1. Öğrenci davranışlarını anlamaya ve tanımaya yönelik kitaplar (% 100),

2. İletişim ( % 88),

3. Öğretim yöntemleri( % 80),

4. Sınıfta uygulamaları           (% 78),

5. Velilere yönelik kitaplar (% 63),

6. Okula ilişkin kitaplar  ( %60),

7. Çağdaş eğitimin içerikli kitaplar  ( %38),

8.Alana özgü pratik kitaplar (% 28),

9.Yaşama dair kitaplar (% 80), dır.

Buna göre öğretmenlerin en fazla formasyon konularında yani öğretmenlik görevlerini, yani rollerine ilişkin kitapları okuma ihtiyacı içerisinde oldukları görülmektedir. Formasyon konuları incelendiğinde öğretmenler en fazla öğrenciyi tanıma ve anlama kitapları ve iletişim yani rehberlik konularına ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca öğretmenler en fazla öğretim yöntemleri konusunda yardıma ihtiyaç duymaktadır.

Yukarıda ifade edildiği gibi öğretmenlerin okumaya ihtiyaçları var. Ancak hangi kitapları okumaları konusunda rehberliğe de ihtiyaç duydukları görülmekte. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, alanında uzman akademisyenlere sorularak aşağıdaki liste oluşturulmuştur.

EĞİTİMCİLER İÇİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN 100 TEMEL KİTAP

Sayı

Kitap Adı

Yazar

Yayınevi

1

21. Yüzyılda Eğitim Ve Türk Eğitim Sistemi

Orhan Oğuz, Ayla Oktay, Halis Ayhan

Pegem

2

Ağaç Yaşken Düzelir

Fatih Türemen

İdeal Kültür

4

Anlat Beni Herşeye Rağmen Başarmak

Tokat Valiliği

Abm

5

Başarısızlığın Olmadığı Okul

Wiiliam Galsser

Beyaz Yayınları

6

Ben Bir Okul Uydurdum

Ayhan Ünal

Pegem

7

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigory Petrov

Hayat Yayınları

8

Bir İnsan Olarak Okul Müdürü

Mehmet Şişman, Aytaç Açıkalın, Selahattin Turan

Pegem

9

Çocuğuma Matematiği Nasıl Anlatırım?

Gordon Green

Beyaz Yayınları

10

Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır

Tuncel Altınköprü

Hayat

11

Çocuğunuzu Kötü Eğitmenin Yolları

C.G.Salzman

Timaş

12

Çocuk Ruh Sağlığı

Atalay Yörükoğlu

Özgür

13

Çocuk Ve Ergende Ruh Sağlığı

Rasim Bakırcıoğlu 3. Baskı

Anı Yayıncılık

14

Çocuklar Neden Başarısız Olur?

John Holt

Beyaz Yayınları

15

Çocuklara Adanmış Hayatlar

Galip Uyar

Pegem

16

Çok Kültürlü Eğitime Giriş

James A. Banks (Çev, Hasan Aydın)

Anı Yayıncılık

17

Davranışlara Söz Geçirmek-Sözsüz İletişim

Sabiha Paktuna Keskin

Boyut

18

Demokratik Okullar

James A. Beane, Michael W. Apple

Dipnot Yayınları

19

Dijital Bilgelik Yolculuğu İçin Öğrenme Yoldaşlığı

Kayhan Karlı

Lead Turkey

 

20

 

 

Doğadaki Son Çocuk

 

Richard Louv

 

Tübitak Yayınları

 

21

Duygusal Zekâ

Daniel Goleman

Varlık Bilim

22

Eğitim Sevgidir

Ayhan Aydın

Pegem

23

Eğitim Üzerine

Immanuel Kant

Say Yayınları

24

Eğitimde Bireysel Farklılıklar

Yıldız Kuzgun

Nobel

25

Eğitimde Paradigma Değişimi

Fatih Türemen

Hayat

26

Eleştirel Pedagoji Söyleşileri

David Harwey

Kalkedon

27

Ece ile Yüce/Ece Okula Başladı

Gülten Dayıoğlu

Altın Kitaplar

28

Emile

J. J. Rousseau,

Selis Kitaplar

29

Eşekli Kütüphaneci

Fakir Baykurt

Literatür

30

Ezilenlerin Pedagojisi

Paulo Freire

Ayrıntı

31

Farklı Gelişen Çocuklar

Adnan Kulaksızoğlu

Epsilon

32

Gençlik Çağı/ Ruh Sağlığı Ve Ruhsal Sorunlar

Atalay Yörükoğlu

Özgür

33

Gerçek

Emile Zola

Bordo Siyah

34

Halkın Bilim Tarihi

Clifford D. Conner

Tübitak

35

Hayat Neden Güzeldir

Ayhan Aydın

Pegem

36

Hayata Hazır Gençler Yetiştirmek

Mel Levine

Boyner Holding

37

Her Şey Seninle Başlar

Mümin Sekman

Alfa

38

Herkes İçin Matematik

John Allen Paulos

Beyaz

39

İçimizdeki Çocuk

Doğan Cüceloğlu

Remzi

40

İletişim Çatışmaları Ve Empati

Üstün Dökmen

Remzi

41

İnsan Ne İle Yaşar?

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Akvaryum

42

İnsan Ve İnsanlar

Çiğdem Kağıtçıbaşı

Evrim

43

İnsanı Tanıma Sanatı

Alfred Adler

Say

44

İyi Hissetmek

David Burns Çev. H. Alp Karaosmanoğlu

Psikonet

45

Kaliteli Eğitimde Öğretmen

William Glasser

Beyaz

46

Kalk Borusu / Bir Köyün Uyanışı

Necme Necefi – Helen Hınckley

Redhouse Yayınevi

47

Kelebek

Henry Charierre

E Yayınları

48

Kelebekler Ve İnsanlar

Üstün Dökmen

Remzi

49

Kendi Kutup Yıldızını Bul

N.G.Tulgar

Alfa

50

Kundaktan Okula Çocuklarımız

Aytaç Açıkalın

Pegem

51

Küçük Ağaç’ın Eğitimi

Forrest Carter

Say

52

Küçük Prens

Antoine De Saint-Exupéry

Bilgi

53

Küçük Şeyler 1-2-3-4

Üstün Dökmen

Remzi

54

Limon Ağacı

Sandy Tolan

Pegasus

55

Meraklı Zihinler

John Brockman

Tübitak

56

Montessori Metodu – Özgür Çocuklar İçin Eğitim

Eylem Korkmaz

Algı

57

Neden Beyin Temelli Öğrenme

Bilal Duman

Pegem

58

Nutuk

Mustafa Kemal Atatürk

Say

59

Okul Çağı Çocuğu

Haluk Yavuzer

Remzi

60

Okul Müdürlerinin Sorun Çözme Hikayeleri

Nail Yıldırım

Nobel

61

Okul Ve Toplum

John Dewey

Pegem

62

Okulda Kaliteli Eğitim

Wiliam Glasser

Beyaz

63

Okulda Yeni Eğitim

Tınaz Titiz

Beyaz

64

Okulu Yeniden Kurmak

Phillip C. Schlecty( Çev Yüksel Özden)

Pegem

65

Okuryazarlık

Paulo Freire

İmge

66

Olumlu Sözcükler Etkili Sonuçlar

Hal Urban

Elma

67

Onurlu Disiplin

Ülkü Tosun

Beyaz

68

Oyun Ve Öğrenme

Hülya Pehlivan

Anı

69

Öğrenimin Taosu

Greta Nagel

Beyaz

70

Öğretme Sanatı

Özcan Demirel

Pegem

71

Öğretmen

Frank Mccourt

Altın Kitaplar

72

Öğretmen Liderliği

Niyazi Can

Pegem

73

Öğretmen Olmak Bir Can’a Dokunmak

Doğan Cüceloğlu-İrfan Erdoğan

Final

74

Öğretmence Sevebilmek İnsanı

Sinan Yağmur

Karatay Akademi

75

Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur Musun?

Hasan Yılmaz

Çizgi

76

Öğretmenin Başarı Klavuzu

Halit Ertuğrul

Nesil

77

Ölü Ozanlar Derneği

N .H. Kleinbaum

Nokta

78

Pollyanna

Eleanor H. Porter

Engin

79

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar

Yapı Kredi

80

Savaşçı

Doğan Cüceloğlu

Remzi

81

Sevgi Zekası

Muhammed Bozdağ

Yakamoz

82

Sofie’nin Dünyası

Jostein Gaarder

Pan

83

Şeker Portakalı

Jose Mauro De Vasconcelos

Can

84

Şiddetsiz İletişim

Marshall B. Rosenberg

Remzi

85

Şimdiki Çocuklar Harika

A. Nesin

Nesin

86

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır

Ahmet Şerif İzgören

Elma

87

Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri

Fahri Özkan

Murathan

88

Eğitim – Gençlik – Üniversite

Peyami Safa

Ötüken

89

Üstün Zekalılar

Uğur Sak

Maya

90

Ütopya

Thomas More

İş Bankası Kültür

91

Varolmak Gelişmek Uzaklaşmak

Üstün Dökmen

Remzi

92

Yunus Emre

Necip Fazıl Kısakürek

Büyük Doğu

93

Yaşadığımız Dünya

Ayhan Aydın

Pegem

94

Yaşama Sanatı

Ayhan Aydın

Pegem

95

Safahat

Mehmet Akif Ersoy

Huzur

96

Yüreğin Pedagojisi

Paulo Freire

Ütopya

97

Zor Çocuk Yoktur

Hüseyin Peker

Timaş

98

Sistem Liderliği

Ahmet Şerif İzgören

Elma

99

Bir Bilim Adamının Romanı

Oğuz Atay

İletişim

100

Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)

Henry Rosovsky

Tübitak

 
Doç. Dr. Nail Yıldırım
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Down sendromlu yazardan şiir kitabı

Pelin Atakan (25), yaşadığı zorlukları, dışlanmışlıkları, keder ve sevinçlerini kaleme aldığı günlüklerini teyzesinin keşfetmesiyle edebiyat dünyasına adım atmış bir yazar.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde iki yıldır memur olarak çalışan Pelin Atakan, azmin hayaller önündeki engelleri kaldırmasının en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Pelin Atakan, duygularını anlattığı ilk kitabının ilgi gördüğünü söyledi. İlk kitabının gördüğü ilginin ikinci kitap için kendisini cesaretlendirdiğini ifade eden Pelin Atakan, “Benim bir hayalim vardı, kitap yazan olmaktı ve oldum” dedi. Boş zamanlarını genellikle okuyarak, dans ederek, müzik dinleyerek ve öyküler, şiirler yazarak değerlendirdiğini anlatan Atakan, “Pelince Artık Yalnız Değilim” isimli ilk kitabının günlüklerinden oluştuğunu anımsatarak, ikinci kitabında ise şiirlerinin yer alacağını ifade etti.

Bizim Anadolu gazetesinin haberine göre Pelin Atakan’ın annesi avukat Nedviye Akay da kızının yazar olmasında teyzesinin büyük emeği olduğunu söyledi. Akay, kızının hayallerinin peşindeki ısrannın tüm insanlara örnek olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Pelin özel bir çocuk, bir sürü zorluklar yaşayarak eğitim hayatını tamamladı. Okumayı yazmayı öğrenmeden bile yazıya hep merakı vardı. Sürekli bir şeyler karalıyordu ama biz ciddiye almadık. Amasya’da yaşadığımız dönemde babasıyla aynldığımız için Tekirdağ’a yerleştik. Pelin birtakım zorluklar yaşadı. Bunlann tamamını yazıya dökmüş. Bir gün teyzesi fark etti, günlükleri toparladı. Bu kitap doğaçlama doğdu. Pelin şu anda devlet memuru, az da olsa zaman buldukça yazmaya çalışıyor. Pelin’in hayali hep yazar olmaktı ve oldu, tüm çocuklara da bunu öneriyorum herkesin bir hayali olsun ve bunun peşinden koşsun. Israrla yazar olacağım dedi ve başardı.” Akay, Pelin’in kitabı basıldığında ve geçen yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi fahri doktora unvanı aldığında çok duygulandığını kaydetti.

egitimrehberi / 26 Ekim 2015

Frankfurt Kitap Fuarı’nda ‘FATİH Projesi’ne yoğun ilgi

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı‘nda Milli Eğitim Bakanlığı‘nın açtığı stantta tanıtılan FATİH Projesi yabancı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İletişim Daire Başkanı Muhammed Sadık Arslan, fuara bakanlık olarak ilk kez katıldıklarını ve projeyi uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Arslan, “Fuarda projeye ilgi çok yoğun. Bizi birçok ülke kendi ülkelerindeki fuarlara davet etti. Özellikle bu alanda eğitim içerikleriyle ilgili uluslararası düzeyde katılımcılar var. Projeyle çok yakından ilgilendiler” dedi.

FATİH Projesi çapında bir projenin dünyada örneği olmadığını belirten Arslan, şu ana kadar 28 ülkeden ilgili bakanların Milli Eğitim Bakanlığı‘nı ziyaret ederek bilgi aldığını ifade etti.

Projenin en önemli ayaklarından birisinin de eğitsel elektronik içeriklerin üretilmesi olduğuna dikkati çeken Arslan, “Bu kapsamda 2012 yılında yayın hayatına başlayan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) 8 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük eğitsel elektronik içerik portalı olma özelliğini kazandı. EBA portalı aracılığıyla öğretmen ve öğrenciler ders kitaplarına, dersleriyle ilgili görüntülere, görsellere ve sesli anlatımlara kolayca ulaşabiliyorlar” 

egitimrehberi/ 18 Ekim 2015

Tekeoğlu’nu okurlarıyla buluşturan kitap

Uzun yıllar bir perakende zincirinin Türkiye temsilciliğini yürüten İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu, ‘İki Limon Satsam Daha İyi’ adlı yeni kitabıyla 17 Ekim günü saat 14.00’de Akasya Acıbadem D&R’da okuyucularıyla buluşacak.

Kendisini sıkı bir netvvorkçü ve sivil toplumcu olarak tanımlayan Tekeoğlu’nun satış ve pazarlama stratejilerini kaleme aldığı kitabı ‘İki Limon Satsam Daha İyi’, iş ve ticaret dünyasında kariyer hedefleyenler için önemli stratejiler ve saptamalarla dolu bir rehber niteliği taşıyor.

egitimrehberi / 16 Ekim 2015

2. Üsküdar Sahaf Festivali

Üsküdar Belediyesi ve Sahaflar Birliği Derneği’nin işbirliğiyle 10- 25 Ekim 2015 tarihleri arasında Üsküdar Sahili’nde düzenlenecek etkinlikte; Osmanlı döneminde basılmış gazete, tarihi belge değerindeki değerli kitap, dergi, afiş, harita, poster ve ferman gibi önemli eserler sergilenecek.

 

egitimrehberi/ 8 Ekim 2015

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlıyor?

34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın basın toplantısında açılış konuşmasını fuarın genel koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu yaptı. Kavukçuoğlu onur konuğu olan Romanya’nın tema’sının ‘Sözcüklerle’ başlığını taşıdığını ve ilk 4 gün boyunca uluslararası salonun açık olacağını belirtti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Fuarda bu yıl önemli konukların olacağını söyleyen Kavukçuoğlu, “New York Times’ın en çok satanlar listesinde birkaç kez yer almış, bizlerin de Mart Menekşeleri romanıyla tanıdığımız yazar Sarah Jio bunlardan sadece biri” dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, İstanbul Kitap Fuarı’nın 500 bin izleyiciye ulaşmasının artık normal karşılanması gerektiğini, fuarın Avrupa’da ziyaretçi sayısı bakımından birinci sırada yer aldığını söyledi.

Kitap Fuarları Danışma Kurulu tarafından alınan kararla karikatürist Tan Oral bu senenin “Onur Çizeri” olarak seçildi.

Fuarın Onur Konuğu ise Romanya. İlk 4 gün (7-10 Kasım) açık olacak uluslarası Salon kapsamsında ülke standında Romanya edebiyatı ve kültürü tanıtılacak. Romanya’nın önde gelen yazarları okurlarıyla bir araya gelecek. Bu yazarlar arasında Matei Visniec, Dumitru Tepeneag, Mircea Dinescu, Dan Lungu, Octavian Soviany, Carmen Muşat, Daniel Cristea-Enache, Florin Bican gibi isimler yer alıyor.

Geçen yıl ilk kez yapılan “Mutfak: Yemek ve Kitap Buluşmaları” bu yıl da ziyaretçilerin karşısında olacak. Fuarın 4 günü boyunca (7-10 Kasım) açık olacak Uluslararası Salon kapsamında gerçekleşecek buluşmalarda yemek yazarlarının interaktif yemek sunumları yapacakları söyleşiler yer alacak.

 

egitimrehberi/ 22 Eylül 2015

Beyoğlu sahaf festivali başlıyor

Bu senede festivalin açılışında düzenlenecek mezattan elde edilecek gelir yine yeni eğitim-öğretim yılı için maddi durumu yetersiz çocuklara bağışlanacak.

Beyoğlu Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Beyoğlu Sahaf Festivali için geri sayım başladı. 17 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde onlarca sahaf, on binlerce kitap 24 gün boyunca 10.00-23.00 saatleri arasında Tepebaşı’nda okuyucularla buluşacak.

Kitapseverlerin dört gözle beklediği festivalde bu yıl yabancı sahaflar da yer alacak. İstanbul ve Türkiye‘nin değişik illerinden 70’e yakın sahafın katılacağı festivalde asırlık kitaplar, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, film, tiyatro afişleri, nadide levhalar, mektuplar, kartpostallar ve özel koleksiyonlar, stantlardaki yerini alacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın açılışını gerçekleştireceği festivalde mezat da yapılacak. Festivalin açılışında gerçekleştirilecek olan mezattan elde edilecek gelir yine, yeni eğitim-öğretim döneminde maddi durumu yetersiz çocuklara bağışlanacak. Mezatta satışa sunulacak eserler arasında Halil Murad, Tarihü’l-Muradî (Tarih-i Ciberti Tercümesi), Tıbb-ı Nebevi, Hüseyin Remzi Miralay, Kara kalem Sultan III. Selim portresi gibi çok değerli eserler yer alacak.

 

egitimrehberi/ 15 Eylül 2015

“Eşya Kütüphanesi” en iyiler arasında

Türkiye‘den de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Ayşe Gökçe Bor, Didem Yeni ve Aysu Erdoğdu tarafından hayata geçirilen “Eşya Kütüphanesi” en iyi sosyal girişimler arasına girdi.

Online bir platform olan Eşya Kütüphanesi, insanların ihtiyaçları olan eşyaları satın almaları yerine, birbirlerinden ödüııç almalarını ve birbirlerine ödünç vermelerini sağlıyor.

 

egitimrehberi / 8 Ağustos 2015

Aşk Kapını Ben Geldim

Sır, aşk ve ruh…

Basra ve Bağdat’tan başlayıp Semerkand ve Hindistan’a uzayan bir arayış…

Yol, durak ve sonsuzluk…

İntikam ateşiyle kavrulan yürekler, Abbasilere kan kusturan Karmatiler ve isyanlar…

Kan, haksızlık ve kavuşma…

9. yüzyılda Tur’dan göçün ardından başlar Hallac-ı Mansur’un yüzyıllar boyunca anlatılan hikâyesi. Bir dergâha emanet edilen Mansur, öğrendikçe sorgular, sorguladıkça kendini uçurumların kenarında bulur.

Nicelerin sakladığı sırları hallaç pamuğu gibi savuran, bugüne kadar hakkı yenen Hallac-ı Mansur’a ve yaşadığı dönemine dair gerçekçi bir roman okumak isteyen herkes için…